Tomato Grapefruit Carpaccio with Yuzu Kosho Butter